zveropark Vstup Los mokraďový Páv korunkatý Hus landeskáBažant zlatýEmu hnedýHodvábničkaHolandská minikozaJeleň sikaKoza kamerunskáKozorožec kaukazskýLos mokraďovýMara stepnáMedvedík čistotnýMorka diváNosáľ červenýPáv korunkatýQuessantská miniovcaSkunk pruhovanýKrálik domáciKura domácaPerlička domácaSviňa domácaTur domáciBažant poľovnýDaniel škvrnitýDiviak lesnýJarabica poľnáKuna skalnáLíška hrdzaváMuflón lesnýSrnec lesnýVeverica stromováDiviak lesnýPstruh dúhovýRak riečnyAmfiteáterAutomat s pamätnými mincamiBufetDetské ihriskoGrilovanie rýbGRILPSTRUHHladkací kútikOhniskoPikniková lúkaRybolovStreľba z prakuTrampolínaVodopádSedem zhavranelých bratovGúľalo sa jabĺčkoFerdo mravecGumkáčiKrtkoMáša a medveďO Jankovi a MarienkePinocchioMaťo a KlinčekIšlo vajce na vandrovkuVodníkO zakliatom princoviBažant striebornýPlamienka driemaváMačka diváKrálik divýBažant diamantovýBažant kráľovskýSomár domáciZajac poľnýLama alpakaDikobraz bielochvostýSvišť bobakKengura bennettovaHolub pávikVčielka MajaMotýlia lúkaFretkaTáborisko
 

Súťaž FOTOPOINT 2019

 

Odpovedz na tieto tri otázky, preukáž správne odpovede na vstupnej pokladni a vyzdvihni si svoju výhru!

 

1. Ako sa volá mláďatko losa narodené v roku 2018, ktoré žije vo Zveroparku?

2. Kto je krstnou mamou tohto mláďatka?

3. Aké zvieratko sa nachádza v logu Zveroparku?

 

 

Pravidlá súťaže na sociálnej sieti Facebook (FB) rok 2019

Vyhlásenie a zverejnenie súťažných podmienok na FB: 1.4.2019

Vyhlasovateľ súťaže:                                                       

Ing. Vladimír Vikor DYNAMIK, STAVEBNÁ FIRMA
Štúrova 22, 949 01  Nitra

IČO: 14 108 097                                             

DIČ: 1020403516

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zápis: Okresný úrad Nitra, č. živn. registra: 403-5183

Trvanie súťaže:               8.4.2019 – 30.9.2019

Účastníci súťaže:

Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba:

 • ktorá je registrovaná na sociálnej sieti FB
 • ktorá splní podmienky súťaže podľa týchto pravidiel súťaže s výnimkou zamestnancov vyhlasovateľa súťaže a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Podmienky súťaže:

 • Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže uverejní v komentári pod súťažným príspevkom na sociálnej sieti FB, na stránke vyhlasovateľa súťaže, fotografiu so zachytenou témou podľa zadaného fotopointu a v dobe trvania zadaného fotopointu. Trvanie každého fotopointu bude dva týždne. Názov fotopointu bude zverejnený vždy každý druhý pondelok počnúc dňom 1.5.2019 . Tento fotopoint má byť na súťažných fotkách návštevníkov ZVEROPARKU a to tak, že na každej súťažnej fotke musí byť návštevník ZVEROPARKU + dané miesto
 • k popisu každej súťažnej fotky musia byť uverejnené aj hashtagy:
  • #zveropark
  • #sutazimsozveroparkom
  • #zveroparkfoto

Termíny zverejnenia fotopointov:

- 1.4.2019

- 15.4.2019

- 29.4.2019

- 13.5.2019

- 27.5.2019

- 10.6.2019

- 24.6.2019

- 8.7.2019

- 22.7.2019

- 5.8.2019

- 19.8.2019

- 2.9.2019

- 16.9.2019 

Jeden súťažiaci sa môže zúčastniť súťaže aj viackrát – tzn. uverejniť fotky z viacerých fotopointov, avšak v rámci daného dvojtýždňového obdobia môže z vyhláseného fotopointu zverejniť iba jednu fotku. Vyhlasovateľ súťaže má právo vyradiť účastníka súťaže, ak je obsah jeho súťažného príspevku vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom.

Účastník súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v súťaži podľa týchto pravidiel, súhlas so znením pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa pravidiel. Vyhlasovateľ súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas súťaže

Každý súťažiaci, ktorý splnil podmienky tejto súťaže je automaticky zaradený do súťaže o hlavnú výhru.

Žrebovanie:

Žrebovanie o čiastkovú výhru bude prebiehať pod dohľadom dvoch zamestnancom vyhlasovateľa súťaže a to  náhodným výberom, vždy každý druhý pondelok počnúc dňom 15.4.2019

 • Výherca bude kontaktovaný správou prostredníctvom sociálnej siete FB a oslovený s požiadavkou na uvedenie adresy, na ktorú sa mu má poslať čiastková výhra. Posledné žrebovanie bude v pondelok 30.9.2019. Čiastková výhra bude odovzdávaná formou poukazu zaslaného doporučenou poštou na adresu výhercu.

Žrebovanie o hlavnú výhru sa uskutoční pod dohľadom dvoch zamestnancov vyhlasovateľa súťaže dňa 4.10.2019 a to náhodným výberom. Výherca bude kontaktovaný  správou prostredníctvom sociálnej siete FB a oslovený s požiadavkou na uvedenie adresy, na ktorú sa mu má poslať hlavná výhra Hlavná výhra bude odovzdaná formou poukazu zaslaného doporučenou poštou na adresu výhercu.

Termíny žrebovania:

·        15.4.2019

·        29.4.2019

·        13.5.2019

·        27.5.2019

·        10.6.2019

·        24.6.2019

·        8.7.2019

·        22.7.2019

·        5.8.2019

·        19.8.2019

·        2.9.2019

·        16.9.2019

·        30.9.2019

Výhra:

 • Čiastková výhra: jednorázová rodinná vstupenka (2+2) do Zveroparku na sezónu 2019.
 • Hlavná výhra: pobytový balík Family víkend v Hoteli Sitno**** pre 2+2 na 2 noci platný do 31.3.2020.

V prípade, že sa nepodarí s výhercom skontaktovať do 14 dní od uskutočnenia žrebovania, bude vyžrebovaný nový výherca.

Výhra bude výhercovi odoslaná do 30 dní od termínu žrebovania.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú výhru boli splnené alebo nie. Výhru nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené týmito pravidlami.

Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava novo vyžrebovaný výherca.

Osobné údaje:

Každý účastník udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas s podmienkami súťaže a s použitím fotiek na účel oprávnených záujmov vyhlasovateľa súťaže, t.j. na marketingové účely, súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu v akom sú prístupné verejnosti na sociálnej sieti FB, na ktorej sa účastník zapojil do súťaže, môžu byť použité a uchovávané primeraným spôsobom za účelom prevádzkovania súťaže (napr. realizácia súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry), a to po dobu trvania súťaže, Vyhlasovateľom súťaže ako prevádzkovateľom. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný formou zaslania e-mailu na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Súťažiaci má práva podľa § 19 - 30 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Osobitné ustanovenia:

Vyhlasovateľ súťaže nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkmi súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek súťaž zrušiť alebo zmeniť podmienky súťaže.

Vyhlasovať súťaže vyhlasuje, že táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená, spravovaná spoločnosťou FB a nie je s ňou nijako spojená.

Účastník súťaže si je vedomý toho a súhlasí s tým, že spoločnosť FB voči nemu nemá žiadne záväzky vyplývajúce z tejto súťaže.

Vyhlasovateľ súťaže spravuje túto súťaž samostatne a robí tak na vlastné riziko. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito pravidlami.

 


Vitajte v Zveroparku,

na rozprávkovom mieste.
Plnom krásnej prírody, pôvabu zvierat, pokoja a kľudu.

Objavte jedinečné miesto ...